vragen en antwoorden.

Hieronder een aantal vragen over thema's die voor een groot deel breder worden besproken in mijn boek over Jozef of op deze website. 

In welk jaar is Christus geboren?

De Bijbelse gegevens wijzen naar een tijdstip van Jezus' geboorte ergens tussen medio 3 v.Chr. en eind 2 v.Chr. Een geboortedatum van Christus kan niemand met zekerheid terugrekenen. Zie voor meer informatie op Datering en Datering volgens Lukas en 

Heeft Jezus echt bestaan?

Jezus Christus is een historische Persoon. Historici en wetenschappers zijn het daar wel over eens. Zie Home pagina. Er zijn eerlijke getuigenissen van Jezus' tijdgenoten die Hem gekend hebben, zoals Mattheüs, Markus, Johannes en Jakobus (broer van Jezus). Zij schreven later een verslag, dat in de Bijbel staat. Daarnaast zijn er getuigenissen uit de geschiedenis. Bijvoorbeeld de Joods-Romeinse geschiedschrijver Flavius Josephus (37-110 n.Chr). Hij noemt Jezus in het Testimonium Flavianum in zijn boek Joodse Oudheden, boek 18. Maar ook Tacitus (56-117 n.Chr.), Romeins geschiedschrijver vermeldt in zijn Annalen, boek XV, 44: “Christus, aan wie tijdens de regering van Tiberius door procurator Pontius Pilatus de doodstraf was voltrokken.” 

Wat is de essentie van het kerstverhaal?

Het kerstverhaal beschrijft de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem en alle gebeurtenissen er omheen. Jezus is de Zoon van God, Die een zondeloos Mens werd, om later aan het kruis de straf op de zonde van de mensen te dragen. Hij deed dat in hun plaats omdat zij zelf Gods toorn over de zonde niet kunnen dragen en de breuk met God in het paradijs niet kunnen herstellen. Wie in Jezus gelooft wordt niet veroordeeld, maar vrijgesproken in het oordeel dat God eenmaal over ieder mens zal uitspreken. Met Kerst gedenken christenen dus de Menswording van Christus. Tegen de donkere achtergond van de zonde bracht Hij licht en vrede.  

Is Jezus de Zoon van God?

Christenen belijden dat er één God is, Die zich in Zijn Woord heeft geopenbaard als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Kerstfeest is dat God de Zoon ook Mens is geworden. Hij kreeg bij de besnijdenis in opdracht van God de naam Jezus. Die naam betekent Redder of Zaligmaker. Omdat Hij God en Mens tegelijk is kon Hij de zware straf van God over de zonde van de mensen dragen en verzoenen. God heeft er dus Zelf voor gezorgd, dat de mensen door het geloof in het Jezus weer met Hem verzoend kunnen worden.  

Is Jezus de zoon van Jozef van Nazareth?

Jezus is niet de biologische zoon van Jozef van Nazareth, wel van Maria. Toen Jezus geboren werd waren Jozef en Maria getrouwd, zodat Jozef - in opdracht van God - de wettelijke vader van Jezus werd. De mensen beschouwden Jezus later gewoon als de eigen zoon van Jozef. Jezus is in de schoot van Maria verwekt uit de Heilige Geest. Jezus noemde God Zijn eigen Vader. Zie ook de volgende vraag. Lees meer op Had Jezus Davids DNA?

Hoe is Jezus de Zoon van David?

Jezus werd een Zoon van David omdat Zijn wettelijke vader Jozef van koning David afstamde. Hoewel Jezus dus niet biologisch van David afstamt werd Hij via Jozef door God aan het geslacht van David toegevoegd of geschonken. Jozef nam dus Jezus niet als Kind aan (adoptie), maar Jezus nam - omgekeerd - het geslacht van David aan. Zo sprak de engel Gabriël tot Maria: "God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven". 

Hoe kan Jozef twee geslachtsregisters hebben?

Zowel in Mattheüs 1 als in Lukas 3 staat een geslachtsregister van Jozef. Hoe deze twee zich tot elkaar verhouden is bij gebrek aan meer gegevens niet helemaal helder. Wel hebben ze raakpunten met elkaar. Er is wel geprobeerd aan te tonen, dat het register uit Lukas 3 van Maria is of, omgekeerd, dat van Mattheüs 1. Maar dat zijn ongegronde en aanvechtbare aannames, die tegenwoordig door nog maar weinig bijbelwetenschappers gesteund worden. Beide evangelisten stellen duidelijk dat hun geslachtsregister van Jozef is en het is daarom beter om de Schrift hierin te respecteren. Lees verder bij Twee stambomen

 

Stamt Maria van koning David af?

Dit wordt vaak gedacht omdat men denkt, dat Jezus anders geen nakomeling (uit het 'zaad') van koning David is. Dit berust echter op een misverstand. Zaad betekent gewoon Nakomeling. Jezus is Davids Zoon en Nakomeling via Jozef. De Bijbel vermeldt niet dat Maria uit het geslacht van David of de stam van Juda is. Dat is ook niet nodig. Dat de stamboom in Lukas 3 van Maria is berust op ongegronde aannames. Dat is ook het geval met tal van andere theoriën over Maria's afstamming van David. Zie ook Had Jezus Davids DNA?

Hoe oud waren Jozef en Maria?

Er zijn geen Schriftgegevens waaruit hun leeftijd is vast te stellen. Gezien Maria's behoorlijk brede kennis van en inzicht in de Schriften - ze citeert niet alleen uit de lofzang van Hanna maar uit heel het O.T. - en het volwassen taalgebruik en geloofsinzicht, is het aannemelijker, dat zij al gauw 18 tot 20 jaar was. Jozef misschien tussen de 25 en 30 jaar oud? Zie voor meer overwegingen Jozef en Maria

Was Maria Levitisch?

Lukas schrijft dat Maria's tante Elizabeth en oom Zacharias Levitisch waren. 'Verwante' te lezen als tante lijkt aannamelijker dan nicht vanwege het grote leeftijdsverschil en de verder verwijderde familierelatie. Als we bij 'verwante' bovendien aan bloedverwantschap moeten denken, dan was Zacharias mogelijk de broer van Maria's vader. 

Waar bad Zacharias in de tempel om?

Het verhoorde gebed van Zacharias is geen vrij gebed om een eigen kind, maar zijn ambtelijke tempelgebed van zojuist om de komst van de Messias. Lees verder op Zacharias' tempelgebed

Was Maria ongetrouwd zwanger?

Maria was al met Jozef ondertrouwd toen zij bevrucht werd. Zij was dus niet ongehuwd zwanger, maar ondertrouwd zwanger. Zij woonden toen nog niet samen. Ondertrouw gold als een huwelijk, dat contractueel werd vastgelegd, slechts nog door echtscheiding te ontbinden. Maria was zo al vast aan Jozef verbonden. Zij heeft Jozef daarom als haar wettige man moeten informeren over haar wondere zwangerschap. Nog voordat zij samen naar Bethlehem gingen had Jozef Maria volgens Mattheüs 1:24 bij zich in huis genomen, d.w.z. het tweede deel van de huwelijkssluiting laten voltrekken. Zie verder op Maria te schande?

Reisden Jozef en Maria als ongetrouwd stel naar Bethlehem?

In Lukas 2:15 staat, dat Jozef reisde met zijn ondertrouwde vrouw. Is dat geen schandaal? Uit de vraag hierboven bleek, dat Jozef en Maria toen al volledig waren getrouwd en dus samenwoonden. Lukas wil enkel aangeven, dat Jozef met Maria als ondertrouwd omging, d.w.z. dat hij geen gemeenschap met haar had voordat Jezus werd geboren. Datzelfde lezen we in Mattheüs 1:25. Dat zij samen reisden was dus geen schandaal, zoals weleens wordt beweerd. Zie verder Maria te schande?

Waarom wilde Jozef van Maria scheiden?

Jozef was op de hoogte van de oorzaak van Maria's zwangerschap. Hij verdacht haar dus niet van overspel. Hij was echter beschroomd om in de heilige verhouding tussen God en Maria te blijven en wilde haar vrijgeven. Daarom bedacht hij om van haar te scheiden zonder dat dit publiekelijk bekend zou worden. Lees verder Jozefs scheidingsmotief

Wilde Jozef Maria stiekem verlaten?

Zo wordt het in Bijbelverhalen soms gesteld. Bijbelvertalingen noemen het heimelijk, in het geheim of onopgemerkt. Het Griekse grondwoord in combinatie met de context heeft hier echter de betekenis van: in besloten kring. In onderlinge ontmoeting in kleine kring. Ook het woord 'verlaten' doet geen recht aan de tekst. Het grondwoord Apolysai betekent een vrouw wegzenden of van haar scheiden, door haar een scheidbrief te geven. Daarin stond dan dat Maria geen schuld trof aan de scheiding. Jozef deed dit dus niet publiekelijk omdat de kans bestond dat de mensen haar van iets schandelijks zouden verdenken en zij openbaar te schande gemaakt zou worden. Jozef was rechtvaardig door haar dit niet onterecht aan te doen. Lees verder Jozefs scheidingsmotief

Wat was de beschrijving door keizer Augustus?

De beschrijving was een regionale volkstelling in Judea, zonder belastingheffing, in het kader van een wereldwijde telling op last van keizer Augustus. Mogelijk gekoppeld aan een loyaliteitsverklaring van nazaten van koninklijke families, waardoor ook Maria naar Bethlehem moest. Lees verder bij Beschrijving

Is Jezus de nacht na aankomst in Bethlehem geboren?

In Lukas 2:6 staat ‘En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou’. Waren betekent hier niet aankwamen of arriveerden, maar verbleven. Dat is een betere vertaling. Zij waren dus al enige tijd in Bethlehem toen de dagen (meervoud) vervuld werden ... enz. Jozef en Maria zijn dus op tijd uit Nazareth naar Bethlehem vertrokken en het duurde nog even voordat Jezus geboren werd.

Wat betekent: geen plaats in de herberg?

De vertaling ‘herberg’ in Lukas 2:7 is in de context onjuist en moet gastenkamer, gastenverblijf of gastenvertrek zijn. Jozef en Maria kwamen in Bethlehem in een vertrouwde omgeving en zullen bij familie aangeklopt hebben. De gastenkamer is echter vol of (waarschijnlijker) ongeschikt voor langduriger bewoning en een geboorte. Daarom weken ze uit naar een andere ruimte van het huis waar ook het kleinvee gestald werd. In Mattheüs en Lukas staan zes details waaruit is af te leiden dat er sprake is van een woning. Van een herberg, herbergier, een lege of verlaten stal in Bethlehem en een zoektocht daarnaar is geen sprake geweest. Lees ook Herberg

Is Jezus in een stal geboren?

Gelet op de aanwezigheid van een kribbe kan de ruimte waarin Jezus werd geboren een stal genoemd worden. Namelijk voor het kleinvee van de bewoners van het huis. Te denken valt aan een ezel, een geit of schaap. Deze ruimte diende ook als opslagplaats. In elk geval is het een ongebruikelijke plaats, die de vernedering van Jezus accentueert. Hij werd niet geboren in de nette gastenkamer, maar in de stal. Dit bijzondere was ook het teken aan de herders. Zie ook Stal en kribbe.

Waren er nog dieren in de stal? Een os of ezel?

Men was toen goed bekend met de gevaren van infecties voor de kraamvrouw en het kind als er niet hygiënisch te werk werd gegaan. Denk aan de Bijbelse voorschriften over hygiëne, met name die van kraamvrouwen. Na de geboorte werd de baby daarom ook met water gewassen en met zout ingewreven tegen infecties. Als men er dieren had zullen die dus ongetwijfeld uit de stal verwijderd zijn. Zie Stal en kribbe

Het beeld van een os en ezel duikt in de tweede eeuw op en heeft mogelijk te maken met de visie dat de christelijke kerk in de plaats van de Joden gekomen is. Het beeld komt uit Jesaja 1:3 'Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht'. De kerk is dan de os, de Joden de ezel. Het werd het beeld, dat het Joodse volk als vijanden van Christus was afgeschreven. 

Werd Jezus in doeken gewonden?

Een kribbe werd wellicht vaker als wieg gebruikt, vooral in de boerenwoningen. Het kind werd op de gebruikelijk wijze gewikkeld in windsels, dat zijn lange stroken linnen. Doeken zijn dus geen oude lappen of lompen en dus evenmin tekenen van extreme armoede. Het betreft hier de aloude praktijk van het inbakeren. De kribbe en de doeken waren dus niet het teken aan de herders. Evenmin dienden deze om Jezus verblijfplaats te lokaliseren. Lees meer op Doeken

Was er geen plaats voor Jezus?

In Lukas 2:7 lezen we, dat er voor 'hen' geen plaats was. Deze passage wordt dan altijd negatief geduid: men wilde Jozef en Maria (Jezus was nog niet geboren) geen plaatsje gunnen, noch in de herberg, noch in het dorp. Deze passage wordt dan vervolgens toegepast op Jezus: voor Hem was geen plaats meer. Toch staat dat er niet. Bij nader inzien is een dergelijke situatie ook geheel niet aan de orde geweest. Lukas geeft slechts aan, dat in de gastenkamer geen plek of ruimte voor Jozef en Maria was, dan wel dat dit vertrek ongeschikt was. Lukas 2:7 is zo puur op de klank af een eigen leven gaan leiden.  

Wat betekent het dat de herders met haast kwamen?

Haast wil zeggen: zonder omwegen, niet al weidend. Ze renden dus niet in het pikdonker naar Bethlehem en lieten hun schapen niet zomaar achter. Geen herder die dat ooit zou doen. Uit Lukas 2:17 blijkt dat er mensen bij Jozef en Maria waren (de herders gaan in vers 20 pas weg). Ze kwamen dus overdag. In het Grieks staat niet 'zij gingen', maar 'zij kwamen'. Dat is dus gezien vanuit de positie van Lukas' bron Maria. Lees verder in Herders

Gingen de herders overal evangeliseren?

In Lukas 2:17 staat: 'Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was'. Het Griekse woord betekent: breder bekendmaken. Het woord overal staat niet in de grondtekst. De herders maakten dus aan de mensen in het huis waar Jozef en Maria verbleven bekend wat de engel hen over Jezus had verkondigd. Zij gingen dus niet na hun vertrek 'alle deuren langs' om te evangeliseren. Lees verder bij Herders

Wat betekent het armenoffer van Jozef en Maria?

In de tempel offeren Jozef en Maria twee duiven of twee tortelduiven. Dat zij dit zogenaamde armenoffer uit Leviticus 12:8 brachten houdt nog niet noodzakelijk in, dat Jozef en Maria extreem arm waren.

Waar kwamen de wijzen (magiërs) vandaan?

Tot op heden is het niet gelukt om precies vast te stellen uit welk land zij kwamen. Het meest aannemelijk lijkt Perzië of Babel. Hoe groot de groep was weten we niet. Vanwege de drie geschenken nam men aan, dat het om drie magiërs (zelfs: drie koningen) ging, maar dat hoeft natuurlijk niet. Er zijn zelfs drie namen voor hen verzonnen, Balthasar, Melchior, Caspar. Gelet op de kostbaarheden en de lange reis zullen zij met een grotere groep gekomen zijn en met beveiligers. Uit Mattheüs 2 blijkt niet, dat ze iets wisten van profetieën van Bileam of Daniël. Meer informatie is te vinden op De wijzen en de ster en Wat zijn magiërs?

Wat is de ster van Bethlehem?

We moeten hierbij denken aan een gewoon natuurverschijnsel over een langere periode waarin alleen de magiërs iets bijzonders zagen. Het hoogtepunt of afsluiting daarvan vond juist plaats toen zij in Bethlehem waren. Het klassieke idee van een komeet met een mooie lange staart, die het huis waar Jezus was aanwees, is absoluut onmogelijk. Aan het idee van een eenmalige, bovennatuurlijke ster als wonder van God kleven Bijbelse en andere bezwaren. Voor een uitgebreide toelichting, lees verder op Ster van Bethlehem

Hoe groot was de kindermoord van Bethlehem?

Koning Herodes was ontzettend boos toen de magiërs niet bij hem terugkwamen. In een poging zijn vermeende rivaal Jezus uit te schakelen liet hij als een razzia alle kinderen tot twee jaar oud in Bethlehem ombrengen. Sommige vertalingen en kinderbijbels stellen, dat alleen de jongetjes werden omgebracht. De algemene betekenis van het Griekse woord paidas is echter kinderen. De vertaling jongens is wel mogelijk, maar dat ligt hier niet voor de hand. Ruwe soldaten gaan in hun haast niet eerst nog uitzoeken of het kind een jongetje of meisje is.  Er wordt geschat dat bij deze infanticide 20 tot 30 kinderen werden gedood. Zie ook Kindermoord

 

. Te denken valt aan 20 tot 30 kinderen. 

Wat betekent het huilen van Rachel?

In Jeremia 31:15 wordt Rachel opgevoerd als personificatie, die huilt over haar kinderen die in ballingschap worden weggevoerd. Zo werd Rachel het symbool van het hartstochtelijk verdriet van moeder Israël.

De kindermoord is niet geprofeteerd, maar is vervulling en afsluiting van de ballingschap als straf op de ontrouw van Israël. Er is nu hoop en troost vanwege de geboren Zaligmaker. Een uitgebreide toelichting staat op 3. Rachels huilen

In welk jaar stierf Herodes?

Het sterfjaar van koning Herodes was waarschijnlijk vlak voor Pasen 1 v.Chr. en niet 4 v.Chr. zoals algemeen wordt gedacht. Dit ligt ook meer in lijn met de Bijbelse gegevens. Lees meer in Herodes' sterfjaar.