Had Jezus Davids DNA?

 

Als ik deze vraag met ‘nee’ beantwoord zullen er mensen zijn, die dat niet willen geloven.

De Messias moest toch immers volgens de Schrift van David afstammen? Om die reden houdt men het er maar op, dat Maria een nakomelinge van koning David is geweest.

 

Toch staat nergens in de Bijbel dat Maria uit het geslacht van David was. Geen enkele evangelist deed moeite haar afstamming te vermelden. Die van Elizabet en Anna wordt wel genoemd. Reken maar, dat vooral Lukas - die veel over Maria schrijft - het beslist vermeld had als Maria van David stamde. Het lijkt bij de evangelisten integendeel alsof haar afstamming er helemaal niet toe doet. Dat maakt het vrijwel zeker dat zij geen afstammelinge van David was. Lukas lijkt wel tussen de regels door te bedoelen, dat zij Levitisch was als hij vermeldt dat Maria's verwante, tante Elizabeth, Levitisch was ('uit de dochters van Aäron'). Lukas kon verwachten dat iedereen door die vermelding zou kunnen denken dat Maria Levietisch was, maar hij zag geen noodzaak dat elders te corrigeren - als dat belangrijk was. Hij liet het zo. Maria draagt ook een Levitische naam (Maria = Mirjam), al zegt dat niet alles. Wel ging Maria door haar huwelijk met Jozef tot het huis van David behoren. Maar daarmee is niets gezegd over een biologische afstamming van David. 

 

Sommigen bedachten dat de stamboom uit Lukas 3 van Maria zou zijn. Maar Maria wordt er niet eens genoemd. En er zijn meer redenen te noemen waarom die veronderstelling zeer onaannemelijk is. Er zijn daarom nog maar weinig wetenschappers die deze hypothese voor hun rekening nemen. Het is gewoon inlegkunde, de Schrift laten zeggen wat je wil horen. Jawel, er is zegge en schrijve één handschrift uit de Codex Sinaiticus Syriacus uit het eind van de 4e of begin 5e eeuw, dat in Lukas 2:4 leest, dat ‘beiden’ (Jozef en Maria dus) uit het geslacht van David waren. Het gebruikte woord wijkt echter geheel af van alle andere handschriften en is dus geen overschrijffout, maar een verandering. Er kan dus geen doorslaggevende waarde aan worden toegekend. Er zijn nog veel meer pogingen gedaan om aan te nemen, dat Maria Davidisch was, maar die overtuigen niet. In een excurs op de website van de uitgever (de URL staat in mijn boek) ga ik daar breed op in. 

 

Wat dan? Hoe is Jezus dan toch een Nakomeling van koning David? Welnu, de evangelisten Mattheüs en Lukas leggen steeds een verband met de Davidische afkomst van Jozef. Jezus wordt verwekt en geboren binnen het huwelijk van Jozef met Maria. Als Jezus geboren wordt, zijn zij volledig met elkaar getrouwd (Matth. 1:24,25) en handelt Jozef in opdracht van een engel met Jezus alsof Hij zijn eigen zoon is. Hij noemt Jezus’ naam bij de besnijdenis als wettelijke vader. Zo is Jezus opgenomen in Davids geslacht. Jezus deelt als een oudste volle zoon volledig in de rechten van Jozef en is zo ook zijn erfgenaam (de troon van David, Lukas 1:33). Bij de kruisiging regelt Jezus dus ten rechte als oudste en verantwoordelijke zoon de zorg voor Maria.

Jezus wordt dus van buitenaf toegevoegd aan het huis van David en werd zo de beloofde Davidszoon. Binnen het raam van de Bijbelse gegevens wordt Jezus via Jozef aan Davids geslacht toegerekend en niet via Maria. Lees hiervoor verder onder het menu 'het oordeel over Jechonia'. 

 

Dus: Jozef heeft Jezus niet voortgebracht en ook een genetische afstamming van David via Maria is niet aan de orde. Zo wordt het wonder van de geboorte van de Zaligmaker alleen nog maar groter en wonderlijker, met uitschakeling van enige menselijke inbreng, op welk vlak dan ook. De Schrift ontvouwt zelf dit dubbele wonder tot eer en heerlijkheid van Gods Naam en Zijn ondoorgrondelijke wegen.

Zo wordt Gods eer vergroot.

 

In hoofdstuk 2 van mijn boek werk ik het bovenstaande breder uit. Daarin laat ik vooral zien hoe de beloften uit het Oude Testament, dat de Messias uit het ‘zaad’ van David zou komen, gelezen en verstaan moeten worden. 

 

16022022