Kerstgeschiedenis

Het woord geschiedenis is bewust gekozen. De geboorte van de Jezus Christus is immers een geschiedkundig feit.

> Lukas schrijft dat 'het geschiedde' toen keizer Augustus regeerde. En 'het geschiedde' dat Maria haar Kind in Bethlehem ter wereld bracht. Zo is Jezus, de Zoon van God, als Mens in onze geschiedenis ingegaan.   

> Zijn geboorte, lijden, sterven en opstanding hebben de wereldgeschiedenis fundamenteel en definitief veranderd. Hij leidt de geschiedenis naar de voltooiing van Zijn eeuwig koninkrijk, bij Zijn tweede komst op aarde die christenen verwachten. 

FOCUS website

> De focus op deze website en in mijn boek ligt op de feitelijke geschiedenis, de gang van zaken en omstandigheden rondom Jezus' geboorte in Bethlehem. Van Zacharias in de tempel (Lukas 1:1) tot en met Jozefs terugkeer uit Egypte (Mattheüs 2:23).

> Primair aan de hand van de Bijbelse gegevens wil ik een zo reëel mogelijk beeld schetsen van de werkelijkheid. Daarover heerst soms nogal verwarring en onbegrip. Deze website richt zich daarom vooral op het wegnemen van de vele misverstanden. 

> Een belangrijk deel van de feiten komt ook aan de orde in het hieronder genoemde boek. Dat onderstreept vooral de onmisbare plaats van Jozef als nakomeling van Koning David en de omstandigheden waaronder Jezus in Bethlehem is geboren. Om verschillende bijdragen op deze website goed te begrijpen is kennisname van dit boek nodig.

Titel en ondertitel van mijn boek luiden: Jozef, zoon van DavidEerherstel voor de gezegende onder de mannen.

> Om begrijpelijke reden komen op deze website geen, of nauwelijks onderwerpen ter sprake die het boek behandelt.

 

Persoonlijk BELANG

Jezus' geboorte is ook van doorslaggevend belang voor ieder mens persoonlijk. Hij, de Zoon van God, nam het menselijk vlees aan uit de maagd Maria. Zo kon Hij plaatsvervangend onze zonden op zich nemen en onze schuld bij God voldoen. De kerstgeschiedenis is daarom vooral heilsgeschiedenis.

Voor wie in Hem gelooft is er vergeving van zonden en uitzicht op een eeuwig leven op een nieuwe aarde, waarop vrede zal heersen. Vrede met God en met mens en dier. Dat is het evangelie dat in heel de wereld verkondigd moet worden en mensenlevens vernieuwt.  

Op deze persoonlijke betekenis van Jezus' geboorte gaat deze website en mijn boek over Jozef echter niet specifiek in.