Meditatie van ds. E.F. Vergunst (1927-2017)

Drs. E.F. Vergunst

Beeld: Reformatorisch Dagblad

De titel van mijn boek 'Jozef, zoon van David' is de letterlijke Bijbeltekst uit Mattheüs 1:20.

Als ondertitel koos ik 'Eerherstel voor de gezegende onder de mannen'. Deze is ontleend aan een meditatie van drs. E.F. Vergunst, hervormd predikant, getiteld:

'Een timmerman, delend in de zegen'

geplaatst in het Reformatorisch Dagblad van 18-12-1992, pag. 19 (RD Plus). 

 

Deze meditatie is in zijn geheel te lezen via Digibron, volgens onderstaande link:

https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,19921218:newsml_665fcead1b45f5a82fb006f869ca45db8a835f95d5cac9ad8b54bb31

 

Het is een heldere en zeer fijnzinnige meditatie die recht doet aan de persoon van de vrome Jozef. Weliswaar gaat hij er vanuit dat Maria Jozef niet heeft ingelicht waardoor Jozef overspel aannam en dat Jezus Davids Zoon is via Maria (wat ik in mijn boek anders duid), dat neemt niet weg dat de meditatie als geheel Jozef in mooi Bijbelse licht plaatst. Hieronder plaats ik het beginstuk ervan, waarvan ik hoop dat het uitnodigt de hele meditatie te lezen.

 

---------------------------------------

Een timmerman delend in de zegen

Net als Maria stelt Jozef zich in stil geloof beschikbaar voor de hoge roeping, die zijn leven zal tekenen

 

Op de Middelaarsweg van Maria's Kind ontmoeten wij allerlei mensen die geroepen en in dienst gesteld worden tot volvoering van Gods heilsplan. Rondom het kruis zien wij Judas, Pilatus en vele anderen, die allen hun taak en plaats hebben in de stervensgang van Christus. Zij worden ingeschakeld in het heilig 'moeten' van Jezus' doodsweg, waarop de Schrift vervuld wordt. Zij dienen Gods heilsraad, als het heilig rechtsgeding tussen de Vader en de Zoon gerealiseerd wordt. Daarbij treedt de een meer op de voorgrond dan de ander, maar niemand van hen kan ontbreken om de Zoon des mensen te doen heengaan gelijk van Hem geschreven staat.

 

Zo ook komen wij rondom de kribbe van Christus, waar Zijn kruisgang begint, verschillende figuren tegen die hun eigen plaats en roeping hebben wanneer het welbehagen Gods in het Kind van Bethlehem volvoerd gaat worden. Wij zien een Augustus en Herodes, een Zacharias en Elizabet, zelfs met hun nog ongeboren kind, dat al in 's moeders lichaam door de Geest wordt ingeschakeld en toegerust tot zijn grootste levenstaak, om de weg van het Kind van Maria te bereiden.

De Zoon des mensen gaat niet alleen heen naar de Schrift, maar komt ook in de weg der profetie. Want alles geschiedt tot vervulling van wat door God eeuwen geleden bij monde van de profeet gesproken is: „Ziet, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Immanuël". Ook bij Jezus' inkomst in de wereld blijft de een meer op de achtergrond dan de ander, maar het kan niet anders dan tot geestelijke schade zijn als wij juist ook die figuren op de achtergrond over het hoofd zien. Zij behoren er wezenlijk bij en zijn evenzeer van hogerhand aangesteld om de levensgang van Christus niet te bepalen, maar wel te begeleiden.

 

Stil en Sterk

Daartoe is ook Jozef geroepen en het is goed om op deze stille, maar sterke figuur uit de geboortegeschiedenis van Jezus de schijnwerper te richten. Het is heilzaam hem als uit de schemer te voorschijn te halen en in het volle licht te plaatsen. En welk licht kan dat anders zijn dan de uitstralende glans van Maria's Kind zelf. Dat ook het leven van Jozef beschijnt en bepaalt?

Net als Maria komt Jozef in dienst van het Kind van Bethlehem. Dat is een zeer verheven, maar tegelijk ook zware dienst, die alleen in het geloof vervuld kan worden. En dat is nu juist het stille, maar diepe geheim van Jozefs leven, evenzeer als van Maria. Het Kind kan immers alleen in het geloof ontvangen en gediend worden. Daarin zijn deze beide mensen dan ook hecht aan elkaar verbonden, een in het Kind, dat zij verwachten en ontvangen.

Veel wordt ons in de Schrift over Jozef niet meegedeeld. Het is te weinig om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Te weinig ook om de vrome fantasie te beteugelen. Die heeft immers niet genoeg aan hetgeen de Schrift genoeg vindt. Al vroeg heeft de legende zich van het leven van Jozef en Maria meester gemaakt. Men heeft Jozef in zijn relatie met Maria als een oude man voorgesteld en hem zelfs tot een seniele figuur gemaakt. De broeders en zusters van Jezus, die ons in het Evangelie worden genoemd, zouden voorkinderen van Jozef zijn geweest uit een eerste huwelijk. Maria was dan zijn tweede vrouw, met wie hij nooit gemeenschap gehad zou hebben. Op deze wijze poogde men het altijd maagd gebleven zijn van Maria te verklaren.

(..........)