JOZEF, zoon van david

 

 

In oktober 2020 verscheen mijn boek:

 

Jozef

zoon van David 

Eerherstel voor de gezegende

onder de mannen

 

 

Uitgegeven door

Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam

ISBN 978-94-6369-099-7.

Aantal pagina's 96. Prijs € 12,50.

 

Het boek is te koop of te bestellen bij elke boekhandel

- of bij de uitgever https://shop.buijten.nl/product/jozef/

- of bij de auteur (geen verzendkosten) via: kerstgeschiedenis@kliksafe.nl 

 

Om het boek voor iedereen betaalbaar te houden moest ik mij beperken tot de belangrijkste zaken. Een deel ervan is daarom geplaatst op de website van de uitgever. In het boek wordt de URL van deze webpagina vermeld. 

 

lees hieronder de korte inhoud

JOZEF cruciaal

Dit is het eerste en enige boek over Jozef dat ooit in protestantse kring verschenen is, een unicum dus. Jozef staat niet zo in de belangstelling. Hij mag dan pleegvader en beschermer van Jezus zijn, maar naar het besef van velen speelt hij verder als wat domme en oudere man een onbelangrijke bijrol. Het tegendeel is waar.

Dit onterechte beeld is al in de tweede eeuw na Christus ontstaan door toedoen van apocriefe schrijvers. Sindsdien is het beeld van Jozef op belangrijke punten steeds verder vertekend. De evangelisten schetsen echter een ander beeld van Jozef, waaruit blijkt dat hij van veel grotere betekenis is dan doorgaans wordt gedacht. 

In mijn boek wil ik vanuit de Schrift het beeld van Jozef bijstellen met de bedoeling hem, de wettelijke vader van Jezus en man van Maria, recht te doen. Ik bepleit dan ook eerherstel voor de rechtvaardige Jozef, een voorbeeld van geloofsvertrouwen, toewijding en zichzelf wegcijferende liefde. Ik doe dat in vier hoofdstukken en probeer daarbij tevens allerlei misverstanden rondom Jezus' geboorte uit de weg te ruimen.


Hoofdstuk 1 - Jozef

Het eerste hoofdstuk is gewijd aan wat de Bijbel over Jozef vermeldt. Dit gaat onder andere over zijn afstamming, zijn geloof en vroomheid. Ik zal betogen, dat Jozef als zoon van David geen onbelangrijke bijrol speelt als pleegvader van Jezus, maar dat hij een essentiële plaats inneemt in de geboortegeschiedenis van Jezus Christus. 

Daarom kunnen we hem gezegend onder de mannen noemen.


Hoofdstuk 2 - Zoon van David!

In dit hoofdstuk komt vanuit de Schrift naar voren, dat niet Maria, maar Jozef als zoon van David van doorslaggevend belang is voor de vraag of en hoe Jezus Zoon van David is. Dat wil zeggen: zonder Jozef zou Maria's Kind Jezus niet de Davidszoon zijn. 

Calvijn deed trouwens een bijzondere uitspraak over Maria's afstamming, die weinig aandacht kreeg. Hij kon er mee leven als zij niet davidisch was. Het is verder de vraag of Zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus wel helemaal correct is. In een apart excurs op internet, waarnaar het boek verwijst, beoordeel ik een aantal hypothesen over Maria's afstamming. Met name op het meningsverschil daarover tussen Mr. Isaac da Costa en dr. H.F. Kohlbrügge ga ik uitvoerig in.


Hoofdstuk 3 - Rechtvaardig

Hierin ga ik in op de vraag of Jozef Maria nu wel of niet van overspel verdacht en of hij haar werkelijk 'stiekem' wilde verlaten, zoals vaak wordt verteld.

Hoe ging Jozef om met wat Maria hem vertelde over de geboorteaankondiging door de engel Gabriel?

Hoe hij daarin 'rechtvaardig' handelde werk ik uit aan de hand van Mattheüs 1:18-25.

Ook laat ik zien wat het betekent, dat Jozef door God ingeschakeld wordt als zoon van David en zelfs de opdracht krijgt Jezus de Naam te geven.


Hoofdstuk 4 - In Bethlehem, zijn stad

Het laatste hoofdstuk is gewijd aan zes gegevens uit Mattheüs en Lucas, die laten zien dat Jezus geboren is binnen de setting van een woonhuis. Jozef en Maria waren geen zwervers en van een herberg, herbergier of stal naar onze begrippen was geen sprake. Ik werk dit uitvoerig Bijbels onderbouwd uit, ondersteund door feiten uit de archeologie en de Joodse culturele en sociale achtergrond. Deze laatste informatie is niet in Bijbelcommentaren te vinden maar is onmisbaar om Lukas 2:7 goed te verstaan en verantwoord uit te leggen. 

Ik laat verder zien, dat de uitdrukking dat 'voor hen geen plaats was' een eigen leven is gaan leiden, los van de context. 

Ten slotte bespreek ik de vraag of de huidige geboortegrot in Bethlehem de plaats van Jezus' geboorte kan zijn. Dat staat op de website van uitgever, maar inmiddels ook op de website hier.


Deze en nog meer andere onderwerpen worden uitgewerkt aan de hand van de Bijbelse gegevens en waar nodig geïllustreerd vanuit de culturele achtergrond van het Joodse leven in de tijd van de Tweede Tempelperiode.